Algemene voorwaarden Babyliefs Babycoach

Algemene voorwaarden Versie 1.0

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 17 juli 2016.

Algemene Voorwaarden van babycoachpraktijk Babyliefs.

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.2 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2.1 Opdrachtgever: Degene die de dienst afneemt. De opdrachtgever kan iedere natuurlijke – of rechtspersoon zijn.
1.2.2 Opdrachtnemer: “Babyliefs”, gevestigd te Zoetermeer. “Babyliefs” levert persoonlijke diensten aan ouders en kinderen tot de leeftijd van 1 jaar.
1.3 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.’
1.4 Offerte: een formeel voorstel van werkzaamheden van “Babyliefs” aan de opdrachtgever.
1.5 Overeenkomst: De tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever gesloten overeenkomst waarin het honorarium en de afgesproken werkzaamheden zijn beschreven.
1.6 Website: de website van Babyliefs: www.babyliefs.nl

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de bijbehorende overeenkomst nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en overeenkomst volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Beschikbaarstelling algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van opdrachtnemer.

Artikel 4: Totstandkoming van samenwerkingsovereenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte met opdrachtgever is overeengekomen en schriftelijk door opdrachtnemer is goedgekeurd.

Artikel 5: Offertes en overeenkomsten

5.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en hanteren een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders overeen gekomen.
5.2 Opdrachtgever heeft het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
5.3 Opdrachtnemer is nimmer gebonden aan de inhoud van een aanbieding of offerte, indien Opdrachtgever redelijkerwijs dient te begrijpen dat de offerte of aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.4 De in een offerte vermelde prijzen zijn incl. BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken overige kosten, waaronder reis- en verblijf-, administratie- verzend- of inschrijfkosten.

Artikel 6: Verplichting van de opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever is gehouden alle informatie, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de overeengekomen overeenkomst, tijdig ter beschikking te stellen.
6.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
6.3 Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikkingstellen van materialen, of faciliteiten ten behoeve van de verleende overeenkomst, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
6.4 De extra kosten welke uit een vertraging in de uitvoering van de opdracht en het extra honorarium welke is ontstaan door het niet tijdig, of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Geheimhouding

7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
7.2 Alle informatie welke opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld aan opdrachtgever is bedoelt voor opdrachtgever, en mag niet zonder toestemming van opdrachtgever beschikbaar worden gesteld aan derden.
7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan informatie welke verkregen is bij opdrachtnemer zonder toestemming beschikbaar te verspreiden aan derden.
7.4 Opdrachtgever draagt in alle redelijkheid zorg voor het veilig bewaren van documenten en informatie welke tijdens en na de uitvoering van de overeenkomst zijn gerealiseerd voor opdrachtgever.

Artikel 8: Honorarium

8.1 Het honorarium van de opdrachtnemer wordt voorafgaand aan de overeenkomst vastgesteld in de offerte en is niet afhankelijk van de uitkomst van de uitgevoerde overeenkomst.
8.2 Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.
8.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst in fasen uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, vóór de op de factuur vermelde betalingstermijn van 14 dagen na dagtekening van de factuur.
9.2 Indien opdrachtgever niet onder de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening.

9.2.1 Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, worden vertragingskosten in rekening gebracht en kan door opdrachtnemer een incassobureau worden ingeschakeld.
9.2.2 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 10: Leveringstermijn

10.1 Termijnen waarbinnen de overeenkomst dient te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 11: Opzegging, annulering en beëindiging van de overeenkomst

11.1 Afmeldingen van gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren schriftelijk (digitaal per e-mail) te worden afgezegd. Indien gemaakte afspraken niet tijdig worden afgezegd staat opdrachtnemer in haar recht 50% van de kosten van de betreffende afspraak te factureren aan opdrachtgever.
11.2 Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel de opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overeengekomen de verdere overeenkomst laten vervallen.
11.3 De opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
11.4 Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk volgens lid 11.2 annuleert is hij of zij gehouden, alle aan de opdrachtnemer redelijkerwijs gemaakte kosten in het oog op de uitvoering van deze overeenkomst te vergoeden: alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op de vergoeding wegens winstderving.

Artikel 12: Overmacht

12.1 In geval van ziekte of tijdelijke – of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer, van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op vergoeding van kosten.
12.2 In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting dat opdrachtnemer het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst mag factureren aan opdrachtgever.

Artikel 13: Klachten

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
13.2 Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
13.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, kan opdrachtgever een gedeelte van het reeds betaalde honorarium terugbetalen zonder verdere uitvoering aan de opdracht te geven en zal opdrachtnemer in voorkomend geval slechts aansprakelijk kunnen zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een babycoach kan worden verwacht.
14.2 Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
14.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het honorarium, dat door opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, met dien verstande dat daarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste drie maanden waarin die werkzaamheden zijn verricht.
14.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 6 voortvloeiende informatieverplichting.
14.5 Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
14.6 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschades, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15: Geschillen

15.1 De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16: Toepasselijk recht

16.1 Alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.